Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji

16.12.2019

Prvá konferencia ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov s medzinárodnou účasťou pod názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji sa uskutočnila                                      12. decembra 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Tradičné ľudové remeslo, jeho miesto, podpora a rozvoj v podmienkach Košického samosprávneho kraja (KSK) prostredníctvom remeselníckeho inkubátora boli nosnými témami konferencie.

"Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK) sme v Gemerskom osvetovom stredisku otvárali v apríli a už po pár mesiacoch sa ukázalo, že má zmysel podporovať tradičné remeslá a lokálnych remeselníkov. Vďaka inkubátoru vnímame vyšší záujem remeselníkov o výrobu tradičných ľudovo-umeleckých predmetov. Ide prevažne o mladých ľudí z vidieckeho prostredia, ktorí sa rozhodli ostať v našom kraji a pokračovať v rodinnej tradícii. Verím, že prvá konferencia remeselníkov v Košickom kraji naštartuje ďalších a pomôže spropagovať tradičné ľudové remeslá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry," tlmočili sa pozdravné slová predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnku.

Na konferenciu primárne boli pozvaní remeselníci z Košického kraja. So stratégiou podpory a rozvoja ľudového remeselníctva na úrovni KSK účastníkov konferencie oboznámil PhDr. Gabriel Viszlay, zástupca vedúcej Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. Aká je podpora remeselníkov prostredníctvom Asociácie ľudovo-umeleckých združení (Népművészeti Egyesületek Szövetsége) v Maďarsku predstavila jej podpredsedníčka Gabriella Kiss.

Hlavným bodom programu konferencie bolo vyhodnotenie doterajších aktivít RINK-u a plánu na rok 2020. "Verím, že táto konferencia upriamila pozornosť verejnosti na to, že ľudové remeslo ešte nevymrelo, iba o ňom málo vieme, málo hovoríme, málo ho prezentujeme a minimálne sa o neho staráme. Osobne to vnímam tak, že v rámci tradičnej ľudovej kultúry, oproti folklóru tradičné ľudové remeslo je menej viditeľný segmet. V Košickom kraji to chceme zmeniť. Prijali sme koncepčné materiály na podporu a rozvoj ľudového remeselníctva na úrovni Košického samosprávneho kraja, zároveň ale máme snahu inšpirovať sa aj dobrými príkladmi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," uviedla Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS), zodpovedná za činnosť RINK-u. Vo svojom príspevku ďalej poukázala na to, že medzi prvé úlohy patrilo vytvorenie funkčnej databázy remeselníkov a jej pravidelná aktualizácia. Aktívne vyhľadávať remeselníkov a byť s nimi v neustálom kontakte považuje riaditeľka za dôležitý faktor budovania vzájomnej dôvery a informovanosti. Tento krok pozitívne hodnotili aj samotní remeselníci, lebo zistili že navzájom sa nepoznajú, žiaľ mnohokrát ani v rámci svojho regiónu.

Remeselnícky inkubátor prostredníctvom kultúrnoosvetových zariadení KSK plánuje organizovať informačné kampane aj v regiónoch kraja, zároveň pokračovať v edukačných aktivitách v oblastiach legislatívy, nízkonákladového marketingu a propagácie či aktívnej podpory predaja. S Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK má v úmysle vypracovať kritériá a zaviesť certifikáciu regionálnych produktov a vytvoriť podmienky pre organizovanie festivalu ľudových remesiel Košického kraja. "Podpora mobility remesla a remeselníkov, možnosť prezentovať svoje výrobky nielen v rámci Košického kraja ale aj v zahraniční, môže byť reálnym východiskom ako zapôsobiť na širšie publikum a tým aj na väčší trh. Veľakrát sme svedkami toho, že úspech v zahraničí je neraz krokom k získaniu popularity aj u nás doma, " priblížia jednu z možností efektívnej podpory riaditeľka GOS .

Príklady dobrej praxe spestrili priebeh konferencie. Odzneli nasledovaniahodné, cenné a inšpiratívne príspevky. Úspešný mladý remeselník Erik Trella zo Somotoru predstavil svoj príbeh. Pokračovanie rodinnej tradície - výroba cukrovej vaty - a pozoruhodná, miestami kuriózna cesta k drevorezbárstvu zaujali každého. Činnosť Združenia gemerských remeselníkov so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke prestavil jeho predseda Juraj Nagy. Vyzdvihol význam budovania partnerstiev a vytvárania komunít, ale aj dôležitosť systematickej výchovy mladej generácie k remeslu. Na tému, akými prostriedkami formovať vkus verejnosti prostredníctvom súčasnej ľudovoumeleckej tvorby prednášal János Török, predseda Združenia ľudovo-umeleckých výrobcov Palóc (Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete) z maďarského Kozárdu. Vysvetlil, že žiaľ úcta k ľudovým tradíciám prirodzene už nevzniká v rodinnom prostredí ako kedysi. Výchovou treba začať od útleho veku, zozačiatku cieľuprimeranými hrami zameranými na rozvoj jemnej motoriky, neskôr prostredníctvom tvorivých dielní so zameraním na výučbu rôznych jednoduchých techník a postupov až k procesu motivácie k vlastnej tvorbe.

Konferenciu Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji ukončila živá, neformálna debata. Získavali sa nové kontakty, vznikali nové priateľstvá, perspektívna zahraničná spolupráca a smelé plány do budúcnosti.


Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera a Remeselnícky inkubátor Gemer v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom GOS.