Remeselnícky inkubátor (RINK) ako prvý svojho druhu na Slovensku bol založený v apríli 2019, v rámci pilotného projektu Košického samosprávneho kraja. 

Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji akcentuje využitie jedinečného kultúrneho bohatstva regiónu pre jeho rozhýbanie, napredovanie, rozvoj a posilnenie regionálnej kultúrnej identity. Vychádza z dlhodobého zámeru systematickej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru  v  kraji, ktorý garantuje trvalú udržateľnosť kultúrneho dedičstva. Za účelom zachovania a šírenia hodnôt živého dedičstva v podmienkach župy má za cieľ riešiť systémový prístup podpory remeselníctva v regióne, a to konkrétnymi krokmi. Dlhodobým zámerom je dosiahnutie čo najautentickejších výstupov na potrebnej úrovni odbornosti a kvality výroby tradičných remeselných produktov  a  ich prezentácií tak, aby vyhoveli očakávaniam aj súčasnosti, rovnako aj nastavenie systému efektívnej podpory a  financovania remeselných aktivít realizovaných pod gesciou Košického samosprávneho kraja.

Dedičstvo v podobe tradičných remesiel je stále živé a teší sa priazni i v modernej dobe

Remeselnícky inkubátor nie náhodou vznikol na Gemeri,  kde remeselníctvo má silné historické  korene a kde tradícia poctivého remesla združuje najviac remeselníkov aj v súčasnosti. Inšpiratívnym príkladom pre jeho založenie s celokrajskou pôsobnosťou bolo Združenie gemerských remeselníkov s  dosahom na oblasť horného Gemera, taktiež aj vyše dvadsaťročná aktívna činnosť Klubu paličkovanej čipky pôsobiacej pri Gemerskom osvetovom stredisku, či novovzniknutý sociálny podnik REJDOVKA s.r.o., na Slovensku prvý so zameraním na šitie krojov, ktorý je ďalším vzorom pozitívneho prístupu Gemerčanov k  zachovaniu a inovácii živého dedičstva.

Rozhodujúcim faktorom však bola dlhoročná a systematická spolupráca Gemerského osvetového strediska s lokálnymi remeselníkmi a v neposlednom rade vyhovujúce priestorové, technické a personálne podmienky Domu tradičnej kultúry Gemera, ktorý je unikátny so svojimi remeselníckymi dielňami a aktivitami.

RINK pôsobí  na území Košického kraja. Združuje remeselníkov  a ľudovo-umeleckých výrobcov, ktorí prejavia záujem sa orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácie vlastnej tvorby, ako aj v oblastiach legislatívy, technológie výroby, predaja a podnikania, radi by rozšírili svoje vedomosti a zručnosti so zreteľom na estetickú stránku a funkčnosť  produktov.

RINK ponúka množstvo podporných aktivít, ktoré uľahčia štart do sveta kreatívneho biznisu. 
Školenia, kurzy, workshopy, odborné prednášky, poradenstvo, dobrovoľné stráže, komisionálny predaj výrobkov, produktové fotenie, coworking, organizovanie výstav, predajných trhov, prezentácie na webe a sociálnych sieťach RINK, ako aj certifikáciu produktov.

RINK vytvoril a spravuje Databázu ľudových remeselníkov a výrobcov Košického kraja.  Pre klientov ponúkame rôzne benefity, registrácia je bezplatná.